Barnehagene skal sørge for at alle barn blir inkludert på best mulig måte –språklig, sosialt og på andre måter. Men greier de det?

Macaque in the trees
Thomas Nordahl
Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

– Nei, de gjør dessverre ikke det. Det er mye å gå på når det gjelder inkluderende tiltak, mener professor Thomas Nordahl.

– Hvordan ser vi det, og hvilke utslag gir det seg?

– Vi ser det særlig ved at det er alt for store forskjeller barnehagene imellom, ikke minst når det gjelder språk. Resultatet er at barn kommer til skolen med helt ulikt språklig grunnlag. Her må vi inn med langt mer målrettede tiltak. De voksne må tettere på, de må være mer oppmerksomme både på enkeltbarn og gruppen, og følge opp på en bevisst og systematisk måte, sier Nordahl.

Inkluderende praksis
Thomas Nordahl, til daglig professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, ledet den regjeringsoppnevnte "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging" – som tidligere i år la fram forslag om endringer i det spesialpedagogiske systemet. Nordahl er en av foredragsholderne under Nordiske impulser 2019, der hovedtemaet er "En barnehage som gjør en forskjell".

– Ekspertutvalget som du ledet hadde som oppdrag å legge til rette for god hjelp og støtte og inkluderende praksis i barnehage og skole. Hvor mener du det svikter når det gjelder barnehagenes inkluderingsarbeid?

– Først og fremst ved at det har vært alt for mye av en "vente og se-holdning". Vi ser at når barn henger etter i språk fra tidlig alder, så følger dette dem videre i skolen. Vi ser også at barn der foreldrene har lavt utdanningsnivå, har en tendens til å følge i sine foreldres fotspor. Det er med andre ord noen områder der vi ser det er en risiko for at barn faller utenfor. Derfor må det en større og bedre innsats til her, og det kan man blant annet få til ved at de voksne rundt barna i barnehagen er mer oppmerksomme. For eksempel på språk.

Høy kvalitet gir mindre behov
Ekspertutvalget foreslo flere endringer, blant annet i retninga va at barn med behov for særskilt tilrettelegging skal få nødvendig hjelp og støte der de er. Denne støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og skal foregå innenfor inkluderende fellesskap.

– Det vi ser , er at i barnehager med høy kvalitet er det relativt sett mindre behov for spesialpedagogiske tiltak. Det sier oss noe om at arbeid for å høyne kvaliteten og kompetansen generelt i barnehagene er en viktig del av arbeidet mot inkludering.

– Hvis du var styrer eller barnehageansvarlig i en kommune, hva ville du da ha satset på for å kunne gi et bedre tilbud til utsatte barn?

– Jeg ville hatt en spesialpedagog eller flere som fløt rundt i barnehagen. Som bidro der det var behov og som hadde fokus på gruppen og fellesskapet, ikke fokus på a trekke enkeltbarn ut av gruppen. Sammen med generell høy kompetanse hos personalet, tror jeg dette er den beste måten å arbeide på for å inkludere utsatte barn, sier Thomas Nordahl.

 

I media