– Barnehagen kan bryte de negative mønstrene

Barnehagen kan utgjøre en forskjell, men ikke alltid. Utsatte barn trenger bevisste ansatte for å kunne bryte negative mønstre, sier professor Bente Jensen.

Sosiale ferdigheter helt avgjørende

Både økonomer og pedagoger møtes i samme argumentasjon: Ønsker vi å bidra til sosial utjevning, må innsatsen settes inn tidlig og særlig handle om å utvikle barns sosiale ferdigheter.

Engasjement og nærvær kan bryte sosial arv

Er en barnehage en ressurs eller en risikofaktor for barns språklige utvikling? Et dansk forskningsprosjekt peker på at påvirkningen kan gå begge veier.

Trygge barn – trygge voksne – et lederansvar

– Dersom vi skal sikre barn en trygg og god oppvekst, må også de voksne i barnehagen oppleve trygghet og tillit.

God inkludering utfordrer barnehagene

Inkludering av utsatte barn er et viktig mål både i norske og danske barnehager. Men hvordan utvikler man egentlig inkluderende fellesskap i barnehagen?

– Ikke gode nok på inkluderende tiltak

Barnehagene skal sørge for at alle barn blir inkludert på best mulig måte –språklig, sosialt og på andre måter. Men greier de det?

Hvordan møter vi barn som utfordrer?

Vi snakker om dem som "de urolige barna", de "hyperaktive", de med dårlig impulskontroll. De finnes i mange barnehager. Og de utfordrer oss.

– Man arver ikke sine foreldres problemer!

I Danmark har vi vennet oss til å lete etter forklaringer på menneskers atferd i deres oppvekst. Men vi risikerer å stemple barn når vi antyder at de arver sine sosiale forhold etter foreldrenes utdanningsnivå, sier sosiolog Morten Ejrnæs.

Ikke legg ansvaret på det enkelte barn

Samspill er viktig, men rundt 10 – 15 prosent av førskolebarna blir ikke innbudt til lek av andre barn. De som avvises eller overses, risikerer å få større problemer i skolen og senere i livet sier Martin Forster.

 

I media